I. SĄVOKOS
1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.vikingthechef.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas)
yra UAB Benerta, įmonės kodas 303428984, PVM mokėtojo kodas LT100009810313, adresas
korespondencijai – Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, elektroninio pašto adresas –
[email protected]

1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.vikingthechef.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens
duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas
Pirkėjo asmeninius duomenis.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Benerta elektroninės parduotuvės www.jvikingthechef.lt
(toliau – Duomenų valdytojas ) ir www.vikingthechef.lt kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens
duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos
Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Duomenų valdytojas juos valdys
ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

III. ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu būtų
tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:

3.2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius
duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami
ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius
savo asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti
nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką
[email protected] Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-
2 dienas) ir Pirkėjo duomenis ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu pardavėjas mato grėsmę asmens
duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio
tinkamai identifikuoti Pirkėją.

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto
parduotuvėje www.vikingthechef.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo
asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto
adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų
užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3.4. Internetinėje parduotuvėje yra galimybė pareikšti savo sutikimą, dėl jo asmens duomenų naudojimo
tiesioginės rinkodaros tikslams (asmenims nuo 14 metų). Tai Pirkėjas padaro pažymėdamas (sutinku, kad
jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Nuo momento kai yra pareikštas
sutikimas, Pardavėjas siunčia naujienlaiškius, kliento nurodytu el. Paštu. Elektroninėje parduotuvėje
www.vikingthechef.lt yra sudarytos galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pradžioje yra
pasirinkimas: „atsisakyti prenumeratos“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

IV. ASMENŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims,
išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo
tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems
asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

V. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS
5.1. Pirkėjas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu
registracijos formoje Pirkėjas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Duomenų
valdytojas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes
naudotis e-parduotuve.

5.2. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS
6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas
www.vikingthechef.lt interneto parduotuvėje.

6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie
atsiranda interneto parduotuvėje www. vikingthechef.lt.

6.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

6.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės
teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

VII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS
7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami
elektroniniu paštu [email protected] vikingthechef.com arba paštu.

7.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba
pretenzija.

7.3. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6,
09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected]

VIII. SLAPUKAI (angl. cookies)
8.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas mūsų svetainėje,
Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją
Duomenų valdytojas naudoja atpažindami Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami
svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Duomenų
valdytojas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad
būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju
kai kurios svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Naudodamasis e-parduotuve Pirkėjas

sutinka su tuo, kad Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą
Pirkėjas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į bet
kuriais Duomenų valdytojo svetainėje skelbiamais kontaktais.

Jeigu turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite mums [email protected]